Forretningsbetingelser for køb af abonnement til Linkklubben

Aftalegrundlag
Nærværende forretningsbetingelser er gældende for dit medlemskab samt køb af abonnement til Linkklubben drevet af Henrik Bondtofte under Bondtofte & Co. ApS.

Abonnement og betaling
Medlemsskabet udbydes på abonnementsbasis og kan omfatte en basis linkpakke og/eller tilkøb i form af abonnement på forumdeltagelse, artikler og læseliste. Køb af abonnementet sker via www.linkklubben.dk og betaling kan ske med Dankort, Mastercard og VISA.

Ved køb af et abonnement bestående af en eller flere af ovennævnte ydelser accepterer du, at vi månedligt trækker et beløb svarende til den samlede pris for de ydelser, som du har tilmeldt dig, hvorefter du modtage din næste klubmail eller få adgang til de tilmeldte ydelser.

Såfremt anmodningen om at trække det månedlige beløb på dit kreditkort afvises, vil du pr. e-mail modtage en opfordring til at rette dine kreditkortoplysninger på medlemssiden. Såfremt du ikke inden 30 dage efter modtagelse af opfordringen har rettet dine kortoplysninger, vil dit abonnement automatisk blive opsagt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at betale den/de manglende månedlige betalinger.

Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt du er forbruger beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Prisregulering
Vi forbeholder os retten til løbende at regulere de for abonnementerne angivne priser i overensstemmelse eventuelle ændringer i udgifter til leverandører, lønninger, gebyrer, skat mv. Prisreguleringer kan ske med 30 dages skriftligt varsel med virkning fra den førstkommende abonnementsperiode.

Returret og reklamationsret
Som medlem af Linkklubben modtager du digitale e-mails, og du modtager således intet fysisk produkt. Idet der er tale om en digital og personlig service, tilbyder vi ikke at tage ydelsen retur.

Såfremt du er forbruger, har du ved køb af abonnementet anerkendt og accepteret, at du i forbindelse med købet af dette digitale produkt mister din 14 dages fortrydelsesret. Du har som forbruger fortsat 2 års reklamationsret beregnet fra datoen for købet.

Opsigelse
Du er til enhver tid berettiget til at opsige dit medlemsskab af Linkklubben.

Såfremt du er tilknyttet vores Simplero-løsning, har du i din mailkvittering adgang til et link til din brugerkonto hos Simplero.com. Her kan du via opsigelsesknappen opsige dit abonnement. Du finder en guide til opsigelse via Simplero her.

Såfremt du er tilknyttet via www.bondtofte.dk eller www.linkklubben.dk, og din mailkvittering således ikke henviser til Simplero, kan du opsige dit abonnement inde under din brugerkonto på disse sider.

Når du har opsagt dit abonnement, vil du ikke længere modtage flere e-mails fra Linkklubben, ligesom din adgang til eventuelle tilkøbsydelser vil blive lukket ned ved udgangen af den måned, hvori opsigelsen er sket. Der vil herudover ikke længere blive trukket månedlige betalinger for abonnementet på dit kreditkort.

Der ydes ingen support på opsigelser, medmindre der er tekniske udfordringer, som gør det umuligt som bruger at opsige abonnementet.

Såfremt du misligholder nærværende forretningsbetingelser, er vi berettigede til at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning. Du vil i forbindelse med opsigelsen forsat være forpligtet til at betale for den del af abonnementsperioden, hvor du har haft adgang til de udbudte ydelser.

Support
For at sikre en for medlemmerne favorabel pris, ydes der ingen support på de gennem Linkklubben udbudte ydelser. Der kan efter særskilt aftale med os ydes support mod betaling.

Ansvar
Alle linkmuligheder er testet, inden disse præsenteres for medlemmerne, og det sikres løbende, at linkmulighederne stadig er aktive. Alle linkmuligheder er dog alene “muligheder”, og vi garanterer således ikke, at du kan få dit link ind på hver eneste mulighed du bliver præsenteret for.

Det er ultimativt ejeren af det pågældende website, der beslutter om dit link bliver optaget eller om det får lov til at blive stående. Du kan forbedre dine chancer, ved at lave gode beskrivelser og tage dig tid, til hver enkelt mulighed, samt at læse beskrivelsen i e-mailen grundigt.

Idet der alene er tale om link muligheder samt guides til inspiration for brug af disse, er vi ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab som du måtte lide, eller krav som du måtte blive mødt med, som følge af din brug af de fremsendte links eller guides.

Personlige oplysninger
For at kunne levere de ønskede abonnementsydelser til dig, indsamler vi en række personlige oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, i vores persondatapolitik som kan findes her.

Fortrolighed og immaterielle rettigheder
Samlingen af links i linkpakken samt guiden til brug af disse er et udtryk for en selvstændig, kreativ indsats fra vores side. Indholdet af de fremsendte e-mails samt artikler, svar i forum og læselister udarbejdet af os, tilhører således os som vores immaterielle rettigheder.

Ved medlemskab af Linkklubben køber du en ikke-eksklusiv brugsret og adgang til disse ydelser. De e-mails du modtager fra Linkklubben er strengt personlige, og du er således ikke berettiget til at videregive, sælge eller på anden måde offentlig- eller tilgængeliggøre det ovennævnte materiale, eller dele heraf, til eller for tredjemand uden vores skriftlige samtykke.  Det er herudover ikke tilladt at citere fra e-mails, uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

Medlemskab af Linkklubben er således personligt og må ikke deles mellem flere personer. Såfremt du som virksomhed køber et medlemskab af Linkklubben, er virksomheden forpligtet til at angive et navn og en e-mailadresse på den person i virksomhedens organisation, som medlemsskabet tildeles. Medlemsskabet må således ikke deles mellem flere personer i virksomhedens organisation.

Såfremt vi konstaterer, at du uberettiget har videregivet, delt, videresolgt eller offentlig-/tilgængeliggjort materialet til eller for tredjemand, er du forpligtet til at betale en konventionalbod stor kr. 10.000,00 til os. Betaling af konventionalbod afskærer os ikke fra at gøre erstatningskrav gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ændring af forretningsbetingelser
Vi forbeholder os retten til løbende at ændre vores forretningsbetingelser. Vi opfordrer dig således til løbende at gennemlæse vores forretningsbetingelser for at holde dig opdateret. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer af forretningsbetingelserne, vil vi underrette dig herom, inden ændringen gennemføres.

Tvister
Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med dit medlemskab af Linkklubben skal afgøres ved Retten i Odense. Såfremt du er forbruger, afgøres tvisten i overensstemmelse med retsplejelovens regler om stedlig kompetence.

Kontaktoplysninger
Bondtofte & Co.
CVR: 33642911
Rugårdsvej 7,1
5000 Odense C
Tlf.: +45 7174 9354
E-mail: kontakt@bondtofte.dk

Bankoplysninger
Bank: Sydbank
Reg.nr. 7040
Kontonr. 0001625358
IBAN: DK1570400001625358
Bic-SWIFT: SYBKDK22

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide: (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)
at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail eller telefon:

at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.

at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.

at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.

at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.

at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,

at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,

at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og

at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.